Speakers

Prof. Carlos Correa
Dr. Shreelata Rao Seshadri
Dr. G. D. Ravindran
Prof. (Dr.) Jill Marshall
Prof. (Dr.) Archana Parashar
Adv. Aishwarya Bhati
Adv. Dr. Kylasanatha Pillay
Prof. (Dr.) Subir K Bhatnagar
Prof. (Dr.) K.C. Sunny
Hon’ble Justice Kurian Joseph (Retd.)